La missió de la Regidoria de joventut és afavorir la inserció social i econòmica dels joves des de la participació. Si els joves són els destinataris de tota la feina que desenvolupa la Regidoria, també els considerem subjectes actius, tant en la presa de les decisions que els afecten com a la gestió dels projectes i accions que es posin en marxa. D'aquesta manera, la Regidoria de joventut vol comptar amb la participació dels joves, individual i col·lectivament, en aquest cas a través de les seves associacions i col·lectius juvenils.

Però a més de tot això, pretenem coordinar des d'aquesta Regidoria dels diferents programes i actuacions municipals, no gestionades directament per la Regidoria, que tinguin a aquells com a destinataris. Per això comptem amb l'assessorament del Consell Sectorial de Joventut, un òrgan consultiu en el qual, a més d'estar representats els joves, s'integren tots els regidors d'aquest Ajuntament que dirigeixin programes i actuacions que d'alguna manera tinguin com a protagonistes els joves.

Foto Casal

Sobre aquests tres pilars, participació, gestió amb els joves i coordinació, s'assenta el treball de la Regidoria de joventut, que es proposa posar en marxa el "Projecte de millora jove ciutadana", les propostes resumim:

 • Promoure la participació juvenil i la seva incorporació a òrgans consultius municipals.
 • Implicar les associacions juvenils i grups no formals locals.
 • Generar mobilització social i sensibilitzar al voltant dels temes de la campanya.
 • Utilitzar els centres i espais públics com a escenari de la campanya.
 • Transmetre una imatge positiva de les persones joves.
 • Desenvolupar accions dirigides a evitar pràctiques de risc entre la població juvenil i que contribueixin al seu desenvolupament i afirmació personal, en definitiva, que millorin la seva salut i qualitat de vida.
 • Obtenir més participació dels joves, mitjançant la seva incorporació a tots els òrgans consultius municipals així com de decisió dels organismes autònoms de l'Ajuntament.
 • Afavorir l'accés a l'ocupació, mitjançant programes que afavoreixin la creació de llocs de treball, l'autoocupació, la iniciativa empresarial i la formació entre la joventut.
 • Facilitar l'accés a l'habitatge, tant en règim de lloguer com de propietat, en aquest últim cas amb fórmules noves com la creació de cooperatives d'habitatges, però també afavorint l'adjudicació d'habitatges de caràcter social a aquells joves amb més dificultats.
 • Impulsar les relacions internacionals i intercanvis entre joves, posant especial èmfasi en la participació de Programes de la Unió Europea per a la joventut.
 • Ajudar els joves a definir els seus itineraris formatius, mitjançant la informació i l'assessorament en matèria d'educació.
 • Promoure una ocupació de l'oci i el temps lliure mitjançant pràctiques saludables i que afavoreixin la convivència.
 • Desenvolupar accions dirigides a evitar pràctiques de risc entre la població juvenil i que contribueixin al seu desenvolupament i afirmació personal, en definitiva, que millorin la seva salut i qualitat de vida.

Per a l'execució de les seves actuacions, la Regidoria de joventut disposa d'un Departament de joventut, que s'integra en l'Àmbit Benestar social, dins de l'organigrama de l'Ajuntament de Borriana.