Carnet Jove

 

Ja está disponible el Carnet Jove Electrònic!

Ara la tramitació del teu carnet és més fácil que mai via telemàtica i amb tots els avantatges.

Entra a l’enllaç i segueix les instruccions. https://bit.ly/3BMRfBs


El Carnet Jove, que té validesa a tota Espanya i a més de 40 països europeus, et permet obtindre descomptes en comerços, transports, museus, espectacles, esports,...i també en activitats organitzades per l’IVAJ.GVA JOVE.


Descomptes Ajuntament de Burriana:


- Fins a un 55% de descompte en la taxa per prestació de servicis d’activitats esportives i ús d’instal·lacions.
- 20% de descompte en la taxa per prestació de servicis d’activitats de joventut i ús del Casal Jove
- 5% de descompte en la taxa per prestació de servicis, realització d’activitats i ús d’instal·lacions de l’organisme autònom municipal, Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana

 

A partir de l'1 d'abril de 2019 el Carnet Jove clàssic té integrat el Carnet d'Alberguista amb l'objectiu de millorar els avantatges que hi obté la gent jove.

Com que el Carnet d'Alberguista té una validesa internacional (admés en els 90 països que formen la HI), ofereix milers de descomptes a tot el món, per la qual cosa els i les joves no només gaudiran dels avantatges del Carnet Jove sinó també:

  • De més de 300 albergs juvenils a Espanya i de més de 4.000 a tot el món

  • D'accés a programes de mobilitat juvenil nacionals i internacionals

  • De descomptes complementaris als del Carnet Jove, tant en entitats nacionals com en entitats d'altres països (transport, oci, restaurants, museus…)

Més informació https://descuentos.reaj.com


REQUISITS PER A LA SEUA OBTENCIÓ

  • Tindre més de 14 anys i menys de 31 anys.
  • Abonar la taxa, fixada per a 2022 en 8,56€. ( 7, 70 € a partir del 2 de maig)
  • Tindrà una validesa de dos anys comptats des de la data de la seua expedició.
  • Tens que aportanr el teu DNI original i fotocòpia.


EXEMPCIONS I BONIFICACIONS


Les víctimes d'ACTES DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA gaudiran d'exempció total en el pagament de la taxa del Carnet Jove.
Documentació justificativa a l'efecte de la seua comprovació: resolució judicial. Excepcionalment, informe del Ministeri Fiscal, atestat policial o certificat acreditatiu d'atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona.


Els membres de FAMILIES NOMBROSES o el jóvens amb DISCAPACITAT acreditada gaudiran de descomptes en el pagament de la taxa del Carnet Jove:


- família nombrosa general o discapacitat igual o superior al 33% = exempció del 50%
- família nombrosa especial o discapacitat igual o superior al 66% = gratuït


Documentació justificativa a aportar: targeta família nombrosa, o si és el cas, resolució de l'òrgan competent. En el cas de jòvens amb discapacitat resolució dictada per la Conselleria de Benestar Social, o si és el cas, organisme competent.


Els membres de FAMÍLIES MONOPARENTALS gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove :


- Exempció total del pagament de la taxa per als membres de les famílies monoparentals que tinguen reconeguda categoria especial
- Bonificació del 50% en el pagament de la taxa per als membres de les famílies monoparentals que tinguen reconeguda categoria general


Documentació justificativa a aportar: títol col·lectiu de família moparental o carné individual, o si és el cas, resolució de l'òrgan competent.


*Acumulació de les exempcions i bonificacions
Seran acumulables:
Els descomptes per família nombrosa i discapacitat.
Els descomptes per família monoparental i discapacitat.


No seran acumulables:
Els descomptes per família nombrosa i família monoparental.