Amb seu al Casal Jove es troba el Centre d'Informació Juvenil de Borriana (CIJ), integrat en la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil i reconegut per l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i inscrit en el Cens de Serveis d'Informació Juvenil dependent l'IVAJ. Els serveis d'informació juvenil són els destinats a realitzar les accions necessàries per tal de fer arribar als joves la informació adequada per donar resposta a les seves necessitats i demandes informatives.

 

La normativa en vigor que regula la Xarxa Valenciana de Servicis d'Informació Juvenil la integren:

• LLEI 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana

• DECRET 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desenvolupa reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana

 • Decret 24/95 de 6 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es regula la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil.

 • Ordre de 25 d'Abril de 1995, de la Conselleria de Cultura, per la qual es fixen les condicions d'obertura i funcionament dels serveis d'informació juvenil de la Comunitat Valenciana.

 

D'acord amb la mateixa correspon al CIJ recopilar, tractar, elaborar i difondre informació dirigida especialment als joves i, en la mesura de les seves possibilitats, els ofereixen assessorament especialitzat.

 

El CIJ compleix les següents funcions:

• Recopilar la informació que es generi en el seu àmbit d'actuació territorial en matèria d'interès per als joves

• Atendre de forma personalitzada als joves en les seves consultes i demandes informatives i d'assessorament.

• Detectar les necessitats i demandes informatives del col·lectiu juvenil en el qual actuen.

• Difondre la informació que disposin i crear punts d'informació juvenil dins del seu àmbit d'actuació

• Promoure la participació i fomentar les activitats juvenils.